Advies, project- & programmamanagement

PoortaProjecten

Recente opdrachten

Mijn huidige en afgeronde opdrachten staan hieronder vermeld. U kunt altijd contact opnemen voor meer informatie en/of mijn CV.

Heden

Tot 1 november 2022 niet beschikbaar voor opdrachten.


Opdrachten juni 2020 - november 2021

Interim afdelingsmanager Jeugd & Jeugdhulp Haarlem/Zandvoort, met als belangrijkste taken:

 • Reorganisatie afdeling jeugd Haarlem/ Zandvoort
 • Kostenbeheersing en opzetten datagestuurd werken i.s.m. diverse faciliterende afdelingen.
 • Verwerving Inkoop jeugdzorg Zuid Kennemerland/ IJmond
 • Politiek bestuurlijke advisering directie Haarlem/ Zandvoort en wethouder jeugd en financiën
 • algemeen HR-beleid & advisering/coaching van ca. 30 medewerkers, waaronder (strategisch-) beleidsadviseurs, een team accountmanagers jeugdhulp en een secretariaat.

Tussenperiode 

Studie Lead Auditor ISO 9001 bij KAM Consultants. Beoordelen en optimaliseren van  kwaliteitmanagement-systemen: interne en externe audits & certificering. 

Audits doeltreffend voorbereiden, een auditteam leiden en objectief auditbewijsmateriaal vergaren conform de ISO 9001 norm.


Twee horecadiploma's behaald (HACCP en Sociale Hygiene).


Opdrachten  januari 2015 - februari 2021

 • Programmamanager Transformatie Jeugd IJsselland; programmamanager over 11 gemeenten in de regio IJsselland: oa. ontwikkelen regionale visie IJsselland 2017-2020, coördinator Inkoop 2018-2020, procesbegeleider regionale politieke besluitvorming, aansturen meerdere projectteams, verwerving Inkoop Jeugdhulp, opstellen management rapportages, strategisch beleidsadvisering, afstemmen met J42-overleg en voorbereiding B42-overleg. 

Opdrachten in 2013-2014

 • Programmamanager Jeugd, Onderwijs en Arbeidsmarkt Gooi & Vechtstreek (afgerond per 1 mei 2014).
 • Projectleider Sociaal wijkteams en strategisch adviseur decentralisatie jeugdzorg in Velsen.
 • Lid van Coach-In voor zorg! Een programma voor de langdurige zorg van het ministerie van VWS i.s.m. Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. In voor zorg! ondersteunt de Wmo regio's bij het verbeteren van hun toekomstbestendigheid op het terrein van: Bedrijfsvoering, Professionals, Technologie en Samenwerking.

Opdrachten in 2011-2013

 • Programmamanager Jeugd, Onderwijs en Arbeidsmarkt Gooi & Vechtstreek: integrale benadering bestrijding jeugdwerkloosheid & duurzame onderwijs- en arbeidsmarktparticipatie. Hieronder valt ondermeer: aansturen van meerdere projectmanagers en LeerWerkLoket G&V, management rapportage systeem & monitoring, sturen op Businesscase, aansturen aanvraag subsidies ESF, AJW en sectorale plannen, (mede) afstemmen met managers en belangengroepen in de arbeidsmarktregio (10 gemeenten, onderwijs, UWV, ondernemers, brancheopleidingscentra). Opdrachtgever: centrumgemeente Hilversum.

Opdrachten periode <2010

 • Interim coördinator Jeugd & Onderwijs in Hilversum.
 • Ontwikkelen nota jeugd Hilversum 2013-2016 in Hilversum.
 • Adviseur/ schrijver Discussienota budgetrapportage voor college en raad in Aalsmeer.
 • Strategisch adviseur/ projectleider Jeugdveiligheid (OOV) in Aalsmeer.
 • Interim coordinator Jeugd en Onderwijs in Hilversum (2010)
 • Discussieleider Wmo-participatiebijeenkomst in Ouder-Amstel.
 • Senior beleidsmedewerker Onderwijs & Wmo/ WWZ in Uithoorn.
 • Individueel coachingstraject t.a.v. ketenaanpak CJG, gemeente Diemen.
 • Regionaal secretaris Volksgezondheid en i-JGZ Midden Nederland (2008-2010)
 • Projectleider CJG Amstelland voor Aalsmeer en Ouder-Amstel (2009-2010).
 • Ontwikkelen beleidskeuze-instrument voor nieuwe coalitie in Aalsmeer (2010).
 • Procesbegeleider workshop CJG voor het primair onderwijs SWV Amstelzijde (2010).
 • Projectleider Wmo in Ouder-Amstel (2009).
 • Adviseur jeugdveiligheid/OOV Aalsmeer (2009).
 • Senior jeugd en onderwijs Aalsmeer (2008).
 • Regionaal projectleider jeugdveiligheid Amstelland (2007-2009).
 • Adviesopdracht voor NSGK: Fonds voor het gehandicapte kind (2007).
 • Projectleider Wmo in Amstelveen (2006-2007).
 • Procesbegeleider Breed Onderwijs Zorgsysteem Zaandam (2006).
 • meer...